ΣΒΕ: Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

«Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι ση­μαντικές και εύχομαι κάθε επιτυχία στο εγχείρημα. Ο σύγχρονος βιομη­χανικός εξοπλισμός συμβάλλει κα­θοριστικά στην ενίσχυση της παρα­γωγικότητας των επιχειρήσεων και στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων που παράγουν. Η διορ­γάνωση στη χώρα μας μιας διεθνούς έκθεσης για την παρουσίασή του, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει ουσια­στικά τη βιομηχανία μας»